Eventos de Noviembre, 2022

#1 Operador de PEMPOperador de PEMP

Lugar: Crta Tarragona-València C42 (Pol.124 parcela46 Campredó)
Fecha: 25/11/2022, 26/11/2022
Tiempo: 03:30 pm a 08:30 pm


OBJECTIU:


El curs proporciona a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 12 hores que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el divendres de 15:30h a 20:30h i dissabte de 8:00h a 15:00h.

DIRIGIT A:


Prioritàriament a treballadors en actiu d’empreses de Catalunya.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-25AL26_PEMP_CFCC_CAT.pdf"]

DIRIGIDO A:


El curso proporciona al operador las competencias para la conducción, uso y manejo seguro de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, correspondientes a los tipos y grupos definidos para cada máquina.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 12 horas que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el viernes de 15:30h a 20:30h y sábado de 8:00h a 15:00h.

DIRIGIDO A:


Prioritariamente a trabajadores en activo de empresas de Cataluña.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-25AL26_PEMP_CFCC_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Operador de CARRETÓ ELEVADOROperador de CARRETILLA ELEVADORA

Lugar: Crta Tarragona-València C42 (Pol.124 parcela46 Campredó)
Fecha: 05/11/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-05_Carreto_Semipresencial_CAT-2.pdf" title="2022-11-05_Carretó_Semipresencial_CAT (2)"]


DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevadora está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las carretillas frontales contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores (gama retráctiles) y carretillas de pasillo estrecho.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-05_Carreto_Semipresencial_ESP-1.pdf" title="2022-11-05_Carretó_Semipresencial_ESP (1)"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Operador de CARRETÓ ELEVADOR Norma UNE 58451Operador de CARRETILLA ELEVADORA Norma UNE 58451

Lugar: Crta Tarragona-València C42 (Pol.124 parcela46 Campredó)
Fecha: 10/11/2022, 17/11/2022, 24/11/2022, 01/12/2022
Tiempo: 03:00 pm a 09:00 pmOBJETIU:


El curs de CONDUCCIÓ DE CARRETONS DE MANUTENCIÓ SEGONS NORMA UNE 58451:2016, ofereix les eines per adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i maneig de carretons elevadors amb control de càrregues i seguretat en la tasca.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 hores que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari els dijous de 15:00h a 21:00h

DIRIGIT:


Prioritàriament a treballadors en actiu d'empreses de Catalunya.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-10al12-01_Carreto_UNE_CAT.pdf" title="2022-11-10al12-01_Carretó_UNE_CAT"]OBJETIVO:


El curso de CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN SEGÚN NORMA UNE 58451:2016, ofrece las herramientas para adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejode carretillas elevadoras con control de cargas y seguridad en la tarea.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 horas que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario los jueves de 15:00h a 21:00h

DIRIGIDO:


Prioritariamente a trabajadores en activo de empresas de Cataluña.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-10al12-01_Carreto_UNE_ESP.pdf" title="2022-11-10al12-01_Carretó_UNE_ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 24/11/2022, 26/11/2022
Tiempo: 03:00 pm a 08:30 pm


Objectius


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Conèixer les principals normes de circulació; identificar i aprendre el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.

Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres de 15:00h a 20:30h. i dissabte de 9:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-24al26_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-11-24al26_Curs Accelerat CAT"]
 

Objetivos


Formar y preparar a los alumnos per a que logren la formación teórica necesaria para obtener el permiso de conducción. Conocer las principales normas de circulación, identificar y aprender el significado de les señales de circulación y de los principales agentes que intervienen en la seguridad vial.

Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario.  Será el jueves y viernes de 15:00h a 20:30h. y sábado de 9:00h. a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-24al26-Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-11-24al26 Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 ADR OBTENCIÓ bàsic i cisternesADR OBTENCIÓN básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 11/11/2022, 20/11/2022
Tiempo: 05:00 pm a 09:00 pm


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

TEMPORALITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques, a l’apartat de BÀSIC; i 12 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques de CISTERNES. Aquest curs es realitzarà a la seu d'Autoescoles Montesó Ferreries-Tortosa situada a l'Av. Estadi nº3,  els dies marcats al calendari i amb els horaris: divendres de 17.00h a 21.00h i dissabtes i diumenges de 8.00h a 14.30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-11al20_obtencio_BC_CI_cat1.pdf" title="2022-11-11al20_obtenció_BC_CI_cat1"]


DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

TEMPORALIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas, en el apartado de BÁSICO; y una duración de 12 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas en CISTERNAS.
Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries-Tortosa situada a la Avd.Estadi nº3, los días marcados en el calendario y los horarios serán: viernes de 17:00h a 21:00h y sábados y domingos de 08.00h a 14.30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-11al20_obtencion_BC_CI_cast1.pdf" title="2022-11-11al20_obtención_BC_CI_cast1"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 CAP Formació INICIAL ACCELERADA mercaderiesCAP Formación INICIAL ACELERADA mercancías

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 04/11/2022, 14/12/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:10 pm


DIRIGIT A:


Tots aquells treballadors ocupats, professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament de la seva feina utilitzin qualsevol d’aquests permisos C, CE i que la data d’obtenció del C sigui posterior a l’11 de setembre de 2009.

 


TEMPORITZACIÓ:


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Tortosa, situada a l’Av. Estadi, 3. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari:  de dilluns a divendres de 09:00h fins les 14:10h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04a12-14_CAP-AM_Tortosa_CFCC_CAT1.pdf"]

 DIRIGIDO A:


Todos aquellos trabajadores activos, profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier de estos permisos C, CE y que la fecha de obtención del C sea posterior al 11 de septiembre de 2009.

 


TEMPORIZACIÓN:


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Tortosa situada en la Avd. Estadi, nº3. Los días serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00h hasta las 14:10h.   

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04al12-14_CAP-AM_Tortosa_CFCC_ESP1.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#7 Operador de CARRETÓ ELEVADOR Norma UNE 58451Operador de CARRETILLA ELEVADORA Norma UNE 58451

Lugar:
Fecha: 18/11/2022, 19/11/2022, 25/11/2022, 26/11/2022
Tiempo: 03:30 pm a 08:30 pmOBJETIU:


El curs de CONDUCCIÓ DE CARRETONS DE MANUTENCIÓ SEGONS NORMA UNE 58451:2016, ofereix les eines per adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i maneig de carretons elevadors amb control de càrregues i seguretat en la tasca.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 hores que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari els divendres i dijous de 15:30h a 20:30h i dissabtes de 08:30h fins a les 14:30h.

DIRIGIT:


Prioritàriament a treballadors en actiu d'empreses de Catalunya.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-18al26_Carreto_UNE_CAT1.pdf" title="2022-11-18al26_Carretó_UNE_CAT1"]OBJETIVO:


El curso de CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN SEGÚN NORMA UNE 58451:2016, ofrece las herramientas para adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejode carretillas elevadoras con control de cargas y seguridad en la tarea.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 horas que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario los viernes y jueves de 15:30h a 20:30h y los sábados de 08:30h a 14:30h.

DIRIGIDO:


Prioritariamente a trabajadores en activo de empresas de Cataluña.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-18al26_Carreto_UNE_ESP1.pdf" title="2022-11-18al26_Carretó_UNE_ESP1"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#8 Operador de CARRETÓ ELEVADOR Norma UNE 58451Operador de CARRETILLA ELEVADORA Norma UNE 58451

Lugar:
Fecha: 04/11/2022, 05/11/2022, 11/11/2022, 12/11/2022
Tiempo: 03:30 pm a 08:30 pmOBJETIU:


El curs de CONDUCCIÓ DE CARRETONS DE MANUTENCIÓ SEGONS NORMA UNE 58451:2016, ofereix les eines per adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i maneig de carretons elevadors amb control de càrregues i seguretat en la tasca.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 hores que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari els divendres de 15:30h a 20:30h i dissabtes de 08:00h fins a les 15:00h.

DIRIGIT:


Prioritàriament a treballadors en actiu d'empreses de Catalunya.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04al12_Carreto_UNE_CAT1.pdf" title="2022-11-04al12_Carretó_UNE_CAT1"]OBJETIVO:


El curso de CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN SEGÚN NORMA UNE 58451:2016, ofrece las herramientas para adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejode carretillas elevadoras con control de cargas y seguridad en la tarea.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 horas que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario los viernes de 15:30h a 20:30h y los sábados de 08:00h a 15:00h.

DIRIGIDO:


Prioritariamente a trabajadores en activo de empresas de Cataluña.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04al12_Carreto_UNE_ESP1.pdf" title="2022-11-04al12_Carretó_UNE_ESP1"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#9 Operador de PALA CARGADORA i RETROEXCAVADORA Operador de PALA CARGADORA y RETROEXCAVADORA

Lugar:
Fecha: 05/11/2022
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:

El curs de Operador de retroexcavadores ésta dirigit a totes aquelles persones que s’hagin de formar en l’ús de màquines carregadores i retroexcavadora.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 6 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 8:00h fins a les 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-05_Retroexcavadora_CAT.pdf"] 

DIRIGIDO A:


Operador de máquinas retroexcavadores dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de máquinas cargadoras y retroexcavadora.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 6 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 8:00h hasta las 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-05_Retroexcavadora_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#10 CAP Formació CONTÍNUACAP Formación CONTINUA

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 04/11/2022, 05/11/2022, 06/11/2022, 11/11/2022, 12/11/2022, 13/11/2022
Tiempo: 04:30 pm a 09:00 pm


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans del 11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans de 11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

 

TEMPORITZACIÓ:


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d'Amposta situada al C/Verge de Montserrat, nº8. Els dies seràn els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els divendres de 16:30h a 21:00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h. 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04al13_FCxxxx_Amposta_CAT-.pdf"]DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

 

TEMPORIZACIÓN:


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta situada en la C/Verge de Montserrat, nº8. Los días serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: Los viernes de 16:30h a 21:00h, los sábados y domingos de 08:00h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-11-04al13_FCxxxx_Amposta_ESP-.pdf"]   

¿Tiene preguntas sobre este evento?