Eventos de Febrero 07, 2020

#1 ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 02/07/2020, 02/08/2020, 02/09/2020, 02/14/2020, 02/15/2020, 02/16/2020
Tiempo: 06:15 pm a 09:45 pm
Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

Curs ADR obtenció

Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9
 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 01/13/2020, 01/14/2020, 01/15/2020, 01/16/2020, 01/17/2020, 01/18/2020, 01/19/2020, 01/20/2020, 01/21/2020, 01/23/2020, 01/22/2020, 01/24/2020, 01/27/2020, 01/28/2020, 01/29/2020, 01/30/2020, 01/31/2020, 02/03/2020, 02/04/2020, 02/05/2020, 02/06/2020, 02/07/2020, 02/08/2020, 02/09/2020, 02/10/2020, 02/11/2020, 02/12/2020, 02/13/2020, 02/14/2020, 02/15/2020, 02/16/2020, 02/17/2020, 02/18/2020, 02/19/2020, 02/20/2020
Tiempo: 06:15 pm a 09:45 pm


CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.


¿Tiene preguntas sobre este evento?