Eventos de Junio, 2019

#1 ADR renovació bàsic i cisternesADR renovación básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/28/2019, 06/29/2019, 06/30/2019
Tiempo: 05:30 pm a 09:30 pm

ADR renovació

Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 i disposin de la targeta ADR bàsic i Cisternes.

El curs té una durada de 12 sessions de 45 minuts del ADR bàsic a més de les sessions
pràctiques i 6 sessions de 45 minuts del ADR especialitat cisternes més les sessions
pràctiques.

Aquest curs es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu d’Autoescoles Montesó de
Tortosa – Amposta situada al Crer. Verge de Montserrat, nº08 i amb els següents horaris: divendres de
17.30h a 22.15h, el dissabte de 07.15h a 14.30h i diumenge de 7.45h a 13.55h.

ADR renovació

Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 y que dispongan de la tarjeta ADR Básico y cisternas.

El curso tiene una duración de 12 sesiones de 45 minutos del ADR básico además de las
sesiones prácticas y 6 sesiones de 45 minutos del ADR especialidad cisternas además de las
sesiones prácticas.

Este curso se realizará los días marcados en el calendario en la sede de Autoescuelas
Montesó de Tortosa – Amposta situada en la Clle. Verge de Montserrat, nº08 y con los siguientes horarios:
viernes de 17.30h a 22.15h, sábado de 07.15h a 14.30h y domingo de 7.45h a 13.55h.¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a AmpostaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Amposta

Lugar: C/ Verge de Montserrat, nº8
Fecha: 06/25/2019, 06/26/2019, 06/27/2019, 06/28/2019
Tiempo: 04:30 am a 09:00 am

IMG_8108

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objetivo general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de JUNY DE 2019 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola d’Amposta situada al C/ Verge de Montserrat, 8 els dies marcats en el calendari. L’horari serà de dimarts a divendres de 16.30h a 21h.

IMG_8108

Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de JUNIO DE 2019 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Amposta situado en la C/Verge de Montserrat, 8 los días marcados en el calendario en el horario siguiente: de martes a viernes de 16.30h a 21h.¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Operador grua autocarregant sobre camióOperador grúa Autocargante sobre camión

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/14/2019, 06/21/2019
Tiempo: 03:00 pm a 06:30 pm

g_autocargant_cat

El curs està dirigit a totes aquelles persones que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre el camió i té per objectius conèixer les parts i el funcionament de la grua auto carregant així com preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l'hora d'utilitzar la grua, segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.


Temporització
El curs té una durada de entre 6 - 8 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari
amb el següent horari: divendres de 15:30h fins 18.30h.


 

g.autocargante_esp

El curso está dirigido a todas aquellas personas que durante el ejercicio de su actividad laboral realicen trabajos con una grúa auto cargante sobre el camión y tiene por objetivos conocer las partes y el funcionamiento de la grúa auto cargante y preparar a los alumnos para aumentar su seguridad a la hora de utilizar la grúa auto cargante, según marca la ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL y el RD 1215/1997.


Temporitzación
El curso tiene una duración de entre 6 - 8 horas presenciales y se imparte el día marcado
en el calendario con el siguiente horario: viernes de 15:30h hasta 18:30h.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) Caps de setmana a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) Fin de semana en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/17/2019, 06/18/2019, 06/19/2019, 06/20/2019
Tiempo: 04:30 am a 09:00 pm

IMG_8108

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objetivo general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de JUNY DE 2019 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. L’horari serà de dilluns a dijous de 16.30h a 21h.

IMG_8108

Competencia:                            


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de JUNIO DE 2019 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: de lunes a jueves de 16.30h a 21h.¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 03/05/2019, 06/05/2019
Tiempo: 03:00 pm a 08:30 pm

Certificat de professionalitat Nivell 2 Subvencionat


Competència General


Instal·lar i mantenir centraletes telefòniques de baixa capacitat amb la seva instal·lació associada, i infraestructures de xarxes locals de dades, cablejades, sense fils i VSAT d'acord a la documentació tècnica, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Durada: 340h + 80h pràctiques professionals no laborals
Lloc: Via de Servei C-42 Parcel•la 47-46 Pol.124 (Pista de Pràctiques Montesó)
Inici: 05 Març de 2019
Finalització: 05 Juny de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 15.00h a 20.30h

Més informació - Inscripcions:
-Oficines de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 - 977 503 045

certificat de professionalitat auxiliar comercial
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera

Lugar: C/ Verge de Montserrat, nº8
Fecha: 03/19/2019, 06/21/2019
Tiempo: 09:30 am a 02:30 pm

Certificat de professionalitat - Nivell 1
Subvencionat TMVI0208


Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carreter


Competència General:


Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Durada: 320h + 80h pràctiques professionals no laborals
Lloc: C/ Verge de Montserrat, 8 Amposta
Inici: 19 Març de 2019
Finalització: 21 Juny de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 09.30h a 14.30h

Més informació - Inscripcions:
-Oficines de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 - 977 503 045

certificat de professionalitat auxiliar comercial
¿Tiene preguntas sobre este evento?