Eventos de Septiembre 22, 2018

#1 Estiba i Subjecció de carregaEstiba y Sujeción de carga

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 09/22/2018
Tiempo: 08:30 am a 02:00 pm


estiba i subjecció de carrega

Dirigit a:


Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que realitzin les operacions necessàries per la manipulació i el desplaçament de mercaderies, així com la preparació i manteniment dels equips, utilitzant els mitjans/instruments corresponents i aplicant la normativa Laboral i de Seguretat i Higiene.estiba i subjecció de carrega

Dirigido a:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que realicen las operaciones necesarias para la manipulación y el desplazamiento de mercancías, así como la preparación y mantenimiento de los equipos, utilizando los medios/instrumentos correspondientes y aplicando la normativa Laboral y de Seguridad e Higiene.
¿Tiene preguntas sobre este evento?