Eventos de Septiembre 22, 2018

#1 Estiba i Subjecció de carregaEstiba y Sujeción de carga

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 09/22/2018
Tiempo: 08:30 am a 02:00 pm


estiba i subjecció de carrega

Dirigit a:


Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que realitzin les operacions necessàries per la manipulació i el desplaçament de mercaderies, així com la preparació i manteniment dels equips, utilitzant els mitjans/instruments corresponents i aplicant la normativa Laboral i de Seguretat i Higiene.estiba i subjecció de carrega

Dirigido a:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que realicen las operaciones necesarias para la manipulación y el desplazamiento de mercancías, así como la preparación y mantenimiento de los equipos, utilizando los medios/instrumentos correspondientes y aplicando la normativa Laboral y de Seguridad e Higiene.
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Av. Estadi, 3
Fecha: 09/14/2018, 09/15/2018, 09/16/2018, 09/21/2018, 09/22/2018, 09/23/2018

CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formació continua (35h) és necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP durant l’any 2011.CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para todos aquellos transportistas que hayan realizado el curso del CAP durante el año 2011.
¿Tiene preguntas sobre este evento?