Política de compres i devolucions

AUTOESCOLES MONTESÓ, S.L (d’ara endavant MONTESÓ FORMACIÓ) posa a la disposició de l’Alumne la seva plataforma AppMonteso, a través de la qual aquest podrà accedir a la seva àrea personal per a consultar continguts i/o comprar classes pràctiques mitjançant el TPV virtual titularitat de MONTESÓ FORMACIÓ amb CIF B43431402 i domicili social a Rambla Felip Pedrell, 21, 43500 – Tortosa (Tarragona).

Les credencials per a que l’alumne accedeixi a la plataforma AppMonteso seran facilitades per l’oficina MONTESÓ FORMACIÓ on l’alumne s’hagi inscrit.

L’import de les classes pràctiques vindrà determinat per MONTESÓ FORMACIÓ en funció del criteri d’oferta i demanda, per tant el seu import definitiu dependrà del dia i hora triat per l’Alumne sempre que hi hagi disponibilitat horària i per la quantitat de classes comprades.

L’Alumne coneixerà els preus vigents en el mateix moment de la compra i pagarà l’import de les classes a compte. Els imports poden ser modificats per MONTESÓ FORMACIÓ sense previ avís, mantenint en tot cas els imports de les classes ja reservades i abonades per l’Alumne.

Si durant l’ensenyament impartit, l’alumne mostrés una actitud negligent o dolosa cap a l’autoescola, que hagi provocat danys a les instal·lacions, serveis, vehicles o al bon nom de l’autoescola, aquesta podrà suspendre cautelarment el contracte actual. En cas de desacord, l’alumne podrà acudir a la via judicial corresponent o bé a la Junta arbitral de Consum perquè dirimeixin sobre el conflicte existent.

L’Escola vetllarà pel compliment de tot el que es disposa en la legislació vigent, així com per l’estricte compliment de les obligacions del professorat, atenent qualsevol reclamació o queixa de l’alumne en relació amb l’ensenyament rebut, a l’efecte del qual, en el cas de quedar disconforme l’alumne, disposa d’un llibre de reclamacions en el qual podrà manifestar les seves queixes per a coneixement de la Prefectura provincial de trànsit.

En el cas que puguin donar-se circumstàncies extraordinàries, com ara avaries del servei, aparells, malaltia, baixa de professor, etc. MONTESÓ FORMACIÓ es reserva el dret de CANCEL·LAR les classes pràctiques o EFECTUAR tant els CANVIS DE PROFESSOR, com DE VEHICLE que consideri necessari per a la prestació del servei que s’imparteix i es dirigeix a l’alumne, sense que aquesta situació que es realitza en benefici real d’aquest, doni dret a l’alumne de cancel·lar el contracte sense respectar els terminis per a cancel·lació.

En el cas que puguin donar-se SITUACIONS CLIMATOLÒGIQUES ADVERSES que puguin afectar el servei de la pràctica, es determina que en cap cas l’alumne pot cancel·lar la mateixa, ja que correspon a l’autoescola qui valori la impossibilitat de realitzar la pràctica i sigui qui de manera exclusiva la cancel·li.

Així mateix, i en el cas que l’alumne pateixi una lesió, malaltia, malaltia i/o situació física de risc que li impedeixi la continuació del contracte actual, serà necessària la seva acreditació mèdica amb les indicacions preceptives relatives a la seva activitat física en general i a la realització de pràctiques en particular, que no poden ser realitzades en concret per l’alumne. En última instància, serà l’alumne qui valorarà els riscos que les classes de conduir puguin suposar per a la seva SALUT i, sempre sota la seva responsabilitat, decidirà si portar-les a terme o no.

Per a poder ser presentat a examen, serà necessari haver superat les proves d’aptitud mèdica i psicològica legalment exigides per a l’obtenció del permís interessat per l’alumne i el certificat conjunt del Director i del professor que hagi impartit els ensenyaments de conducció. Si a pesar que no es considerés encara apte per a pujar a examen, l’alumne insistís a presentar-se a examen sense haver obtingut el certificat, el Director de l’escola farà constar aquest fet de manera expressa, resolent-se el que procedeixi per part de la Prefectura provincial de trànsit.

L’aportació de la documentació personal exigida que hagi de ser inclosa en l’expedient administratiu de l’alumne, haurà de ser aportada abans de reservar data d’examen. El retard amb causa exclusiva en l’alumne en el compliment d’aquest requisit, eximirà a l’autoescola de l’obligació de gestionar la documentació que amb retard sigui aportada per a la data concertada d’examen

L’alumne o el seu representant legal, autoritza l’autoescola a fi que per part de la mateixa i en el seu nom, pugui realitzar les gestions que siguin necessàries davant la Prefectura provincial de trànsit per al despatx de documentació necessària i requerida per a l’obtenció del permís o llicència interessats per l’alumne.
L’alumne pot saber la ubicació i hora del seu examen un dia laborable abans de l’examen.

L’autoescola no es fa responsable dels inconvenients ocasionats en cas de qualsevol anul·lació, modificació o endarreriment per part de la DGT.

Cal destacar-se que és imprescindible l’haver abonat la totalitat dels pagaments corresponents per a poder reservar o inscriure’s en qualsevol convocatòria d’examen.

POLITICA DE CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Excepte per una causa justificada, que ha de ser degudament acreditada a MONTESÓ FORMACIÓ, l’alumne estarà obligat a comunicar amb 24h d’antelació, qualsevol anul·lació d’una reserva de classe pràctica. Si l’alumne no anul·la en aquest període de temps, haurà de pagar l’import del servei, considerant-se aquest consumit.

L’alumne està obligat a cancel·lar qualsevol reserva en la web des de la seva àrea personal, telefònica o presencialment en les nostres oficines, amb 24 hores d’antelació.

No s’admeten cancel·lacions per altres mitjans com a email, missatges de text, etc. En cas contrari el servei constarà consumit i no cancel·lat.

Les classes pràctiques incloses en ofertes i packs de pràctiques promocionals només es retornaran si no s’ha consumit cap de les pràctiques incloses en aquesta oferta o pack.

Si s’ha consumit una o més pràctiques, es podrà procedir a cancel·lar, però en cap cas es realitzarà cap devolució.

No es retornarà l’import de cap servei que, per causes alienes a la responsabilitat de MONTESÓ FORMACIÓ com a retards i/o incidents amb el transport públic, compromisos personals o professionals, etc., hagi estat cancel·lat amb menys de 24 hores, excepte quan l’alumne presenti a qualsevol centre de MONTESÓ FORMACIÓ un justificant mèdic que demostri, no sols la indisposició temporal per a realitzar el servei, sinó també la impossibilitat d’haver-lo cancel·lat dins del termini previst a l’efecte

L’alumne pot cancel·lar la seva reserva d’examen abans de la seva presentació formal. Si ho fa fora d’aquest termini, les despeses de gestió constaran consumits.

L’autoescola es reserva el dret de modificar els terminis permesos de cancel·lacions dels serveis, en adaptació a modificacions normatives i reguladores dels organismes públics que regulen la formació viària o a qüestions organitzatives o tècniques internes.

El termini per a sol·licitar devolució de productes no consumits és de 180 dies des de la data de compra.

L’autoescola realitzarà les devolucions ingressant la quantitat que correspongui en el saldo del compte de l’alumne.