Permisos i llicències

Autoescoles Montesó, és una Escola Particular de Conductors (Autoescola) homologada per la Direcció General de Tràfic (DGT) amb número T-0146, per a l’obtenció de tots els permisos i llicències de conduccio. Som un centre de formació vial modern, innovador i creatiu que apostem per un ensenyament de qualitat, eficient i flexible a l’hora d’atendre les teves necessitats i així poder satisfer a tots aquells que confien en nosaltres elegint la nostra autoescola.

A Autoescoles Montesó, podràs obtenir tots els permisos de conduir als preus més competitius. Per tal de realitzar la formació comptem amb els mitjans tècnics, materials didàctics i amb un professorat amb molta experiència en el sector i molt qualificat i titulat segons RD 1295/2003, de 17 d’octubre i RD 369/2010, de 26 de març.

A banda de disposar d’una àmplia gamma d’horaris de classes teòriques i pràctiques, també tenim cursos intensius on podràs treure’t el carnet de conduir en temps rècord, consulta el nostre apartat  de cursos programats, per saber totes les dades d’aquests cursos.

Permisos

AM Ciclomotors Permís

AM Ciclomotors Permís

AM Ciclomotors és un permís que autoritza a conduir vehicles de dues o tres rodes i Quadricicles lleugers.

Les llicències de conducció de ciclomotors obtingudes abans de l’1 de setembre de 2008 autoritzaran al seu titular a transportar passatgers en el vehicle, encara que no tingui els divuit anys complerts.

Els qui a l’entrada en vigor del reglament siguin titulars d’una llicència de conducció de ciclomotors, obtinguda abans de l’entrada en vigor del RGCon., aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, estaran autoritzats a conduir motocultor i tractors agrícoles i màquines agrícoles automotrius la massa màxima de les quals autoritzada no excedeixi d’1.000 kg i la velocitat màxima dels quals autoritzada no excedeixi de 20 km/h, sempre que no portin remolc.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 15 anys, però fins als 18 anys no autoritzarà a conduir vehicles amb passatgers.

A1 Motocicleta

A1 Motocicleta

A1 Motocicletes amb o sense sidecar és un permís que autoritza a conduir motocicletes de cilindrada menor o igual a 125 cc, potència màxima 11 kw. i relació potencia/pes menor o igual a 0,1 kw/kg. Tricicles de potència menor o igual a 15 kw.

Els qui a l’entrada en vigor del reglament siguin titulars d’un permís de conducció de la classe A1, obtingut abans de l’entrada en vigor del RGCon., aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, estaran autoritzats a conduir motocultors i tractors agrícoles i màquines agrícoles automotrius la massa màxima de les quals autoritzada no excedeixi d’1.000 kg i la velocitat màxima dels quals autoritzada no excedeixi de 20 km/h, sempre que no portin remolc.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 16 anys

A2 Motocicleta Permís

A2 Motocicleta Permís

A2 Motocicletes amb o sense sidecar és un permís per a motocicletes de potència màxima 35 kw. relació potencia/pes menor o igual a 0,2 kw/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència.

Per obtenir el permís de la classe A2, si no s’és titular de l’A1, l’aspirant haurà de superar les proves de control de coneixements i de control d’aptituds i comportaments

Si és titular de l’A1 amb una experiència mínima de dos anys, haurà de superar la prova de circulació en vies obertes al tràfic general. Aquesta prova podrà substituir-se per la superació d’una formació en els termes que s’estableixin mitjançant Ordre del Ministre de l’Interior.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

A Motocicleta Permís

A Motocicleta Permís

A Motocicleta és un permís que autoritza a conduir motocicletes i tricicles de motor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe A2 amb, almenys, dos anys d’antiguitat, i superin una formació en els termes que s’estableixin mitjançant Ordre del Ministre de l’Interior.

Edat mínima 20 anys complerts. Però fins als 21 anys complerts no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima del qual excedeixi de 15 Kw.

QUADS (QUADRICICLES) NO LLEUGERS O DE MOTOR: A partir del 9/12/09, els titulars de permís de la classe A, que amb l’anterior reglament podien conduir Quadricicles no lleugers amb aquesta classe de permís, per poder seguir conduint els mateixos, hauran de sotmetre’s a la realització de les proves corresponents per a l’obtenció del permís de conducció de la classe B.A Motocicleta és un permís que autoritza a conduir motocicletes i tricicles de motor.

B Cotxe Permís

B Cotxe Permís

B Cotxe és un permís que autoritza a conduir automòbils de massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg. construïts per al transport de persones de nou places inclòs el conductor. Aquests vehicles podran portar enganxat un remolc de massa màxima autoritzada 750 kg. Vehicles tricicles i quadricicles de motor. Vehicles especials agrícoles la velocitat dels quals excedeixi de 45 km/h. Vehicles especials no agrícoles de velocitat màxima autoritzada 40 km/h, de MMA 3500kg i d’un màxim de nou places inclòs el conductor.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

Amb tres anys d’antiguitat del permís B es permet conduir els vehicles autoritzats pel permís A1 dins el territori nacional. Tricicles de potència major de 15 kw.

Edat 21 anys

B+E Remolc Permís

B+E Remolc Permís

B+E Remolc és un permís per a conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor autoritzat pel permís de la categoria B i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 3500 kg.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Els titulars de permisos de conducció de la classe B+I, obtinguts amb anterioritat, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, i que després d’aquesta data pretenguin arrossegar remolcs de més de 3.500 kg de M.M.A. (autoritzats conforme el Reglament anterior), hauran d’obtenir el permís que correspongui.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos, ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

B96 Remolc Permís

B96 Remolc Permís

B96 Remolc és un permís que autoritza al posseïdor del permís B la possibilitat de conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B (fins a 3500 kg) i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg, sempre que el conjunt no sobrepassi els 4250 kg , i compleixi les condicions d’indústria.

En considerar-se una ampliació de l’autorització del permís B, àdhuc precisant superar les proves de destresa i circulació en vies obertes al tràfic, no serà necessari en la sol·licitud d’aquest permís adjuntar el certificat psicotècnic. No hi ha prova teòrica. Així mateix, l’obtenció del permís B-96, no modifica les dates de validesa dels altres permisos dels quals fos titular el sol·licitant.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

C Camió Permís

C Camió Permís

C Camió és un permís per a automòbils diferents dels quals autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D la massa màxima de les quals autoritzada excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg. A més de vehicles especials no agrícoles de nou places inclòs el conductor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 21 anys

C+E Tràiler Permís

C+E Tràiler Permís

C+I Tràiler és un permís que autoritza a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria C i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg. sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.

Aquesta llicència només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe C, que és per a automòbils la massa màxima dels quals autoritzada excedeixi de 3.500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 21 anys

C1 Camió Permís

C1 Camió Permís

C1 Camió és un permís per a vehicles de motor diferents dels quals autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D la massa màxima de les quals autoritzada excedeixi de 3500 kg i no sobrepassi els 7500 kg, dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. A més de vehicles especials no agrícoles de MMA 7500 kg i de nou places inclòs el conductor. Podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg. Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

C1+E Tràiler Permís

C1+E Tràiler Permís

C1+E Tràiler permís per a vehicles autoritzats amb el permís B o C1 amb remolc o semiremolc el conjunt del qual tingui una MMA de 12.000 kg.

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria C1 i un remolc o semiremolc, la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 kg

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc o semiremolque la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 3.500 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 kg

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe C1.

Pots consultar els esquemes de maniobres  i els videos d’aquests, ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

D Autobús Permís

D Autobús Permís

D Autobús és un permís per automòbils de més de nou places inclòs el conductor amb remolc de MMA 750 kg. Vehicles especials no agrícoles de més de disset places inclòs el conductor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B. Per a la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+I, C, C +I, D1, D1 +I, D o D+I, hauran de complir-se, a més els requisits establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Pots consultar els esquemes de maniobres i videos d’aquestes ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 24 anys

D1 Autobús Permís

D1 Autobús Permís

D1 Autobús permís per automòbils de més de nou places fins a disset inclòs el conductor, per al transport de persones, longitud no superior a 8 metres i amb remolc de MMA 750 kg. Vehicles especials no agrícoles fins a disset places inclòs el conductor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B. Per a la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+I, C, C +I, D1, D1 +I, D o D+I, hauran de complir-se, a més els requisits establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Pots consultar els esquemes de maniobres  i videos d’aquests ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 21 anys

Llicències

LCM Llicència

LCM Llicència

LCM és una Llicència de vehicles per a persones de mobilitat reduïda equiparables a un ciclomotor.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 14 anys però fins als 16 anys no podrà transportar passatgers en el vehicle.

No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de les classes A1 o B en vigor i en el cas que el seu titular obtingui un permís d’alguna d’aquestes classes, la llicència de conducció deixarà de ser vàlida.

Si una persona fos titular de més d’una classe de llicència de conducció, totes elles hauran de constar en un únic document.

LVA Llicència

LVA Llicència

LVA Llicència per a vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts la massa dels quals o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o la velocitat màxima no excedeixi de 45 km/h.

No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de la classe B en vigor.

Els qui a l’entrada en vigor del reglament siguin titulars d’un permís de conducció de la classe B1 (TA) restringit per a la conducció de tractors i màquines automotrius agrícoles, estaran autoritzats per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts encara que la seva massa o dimensions màximes autoritzades excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o encara que la seva velocitat màxima per construcció sigui superior a 45 km/h..

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 16 anys.