Modificacions en el Reglament General de Vehicles

L’Ordre Ministerial, introdueix modificacions en els annexos II, XI i XVIII del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

PRINCIPALS NOVETATS:

ANNEX II. DEFINICIONS I CATEGORIES DELS VEHICLES

S’incorporen, a l’apartat A de l’esmentat annex, noves definicions de vehicles, introduint en el Reglament, el concepte de Pick-up i altres definicions de vehicles que utilitzen energies alternatives per al seu funcionament (vehicles elèctrics i híbrids). A més, s’inclou la definició del vehicle d’ús compartit.

En apartat B “Classificació per Criteris de Construcció, s’afegeix el punt 17: Pick-up Vehicle la massa màxima no sigui superior a 3.500 kg, en què les places de seient i la zona de càrrega no estan situades en un compartiment únic i l’altura no sigui superior a 2 metres.

Finalment, es crea un nou apartat “E”, en el qual es classifiquen els vehicles d’acord al seu potencial contaminant.

ANNEX XI. SENYALS EN ELS VEHICLES

Senyals dels vehicles prioritaris:
Es modifica el color del senyal V-1 de vehicles prioritaris, la qual passa a ser de color blau en tot cas de forma d’equiparar la normativa interior amb l’existent en la majoria dels Estats de la Unió Europea, en què el dispositiu lluminós dels vehicles prioritaris és de color blau.

Senyals de presenyalització de perill:
S’incorpora la possibilitat d’utilitzar, de forma opcional i quan sigui obligatòria la utilització dels triangles de presenyalització de perill, un dispositiu lluminós de color groc auto, el qual podrà col·locar-se a l’exterior del vehicle immobilitzat per augmentar la visibilitat d’aquest.

Nous distintius:
V-25 DISTINTIU AMBIENTAL: Identifica la classificació ambiental que el vehicle té en el Registre de Vehicles (pot ser de quatre tipus diferents: 0 emissions, ECO, C i B).
V-26 DISTINTIU D’ÚS COMPARTIT: Identifica la classificació del vehicle en el Registre de Vehicles com a vehicle d’ús compartit.

ANNEX XIII. PLAQUES DE MATRÍCULA

Es modifiquen les plaques de matrícula del darrere dels vehicles destinats al servei de taxi i de lloguer amb conductor de fins a nou places. Per facilitar la seva identificació, el fons d’aquestes plaques serà retrorreflectante de color blau i els caràcters aniran pintats en color blanc mat.

Modificacions en el Reglament General de Vehicles