Permís arma

Dirigit a

A tota persona que vulgui obtenir la llicència per a la tinença i ús d’armes llargues ratllades per a la caça major o escopeta i armes assimilades, per a la pràctica de l’esport de la caça. (D, E y AEM)

Continguts

La prova teòrica tractarà sobre el coneixement de les armes i el Reglament d’Armes. L’avaluació serà positiva si l’interessat ha contestat correctament al menys a 16 de les 20 preguntes de les que consta l’exercici, amb un temps màxim de 20 minuts. El programa de matèries que recull els coneixements suficients per a superar la proba teòrica per a l’obtenció de les llicències D, E i AEM (Autorització per a menors) es troba publicat a l’ANEXE 1 de la Resolució de 19 d’Octubre de 1999, de la Direcció General de La Guardia Civil.

Per a poder realitzar la prova pràctica serà necessari haver superat la prova teòrica. Un cop es tingui l’Apte de la prova teòrica, s’iniciarà un termini de 6 mesos per a la superació de la prova pràctica. La prova pràctica es realitzarà en camps, polígons o galeries de tir legalment autoritzats i aquesta proba té per objecte comprovar l’habilitat en el funcionament i utilització de les armes. El lloc designat per la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil serà comunicat oportunament a l’aspirant. L’aspirant utilitzarà per a la realització de la proba pràctica armes degudament legalitzades, corresponent a la llicència que hagi sol·licitat, bé propietat del centre de formació que el presenti a examen, o bé, si es presenta de forma particular, d’una persona que estigui en possesió de la corresponent llicència que l’acompanyi.

Normativa.

Ordre del Ministeri de l’Interior de 18 de març de 1998, per la qual es regulen les proves de capacitació per obtenir determinades llicències d’armes i els requisits per a l’habilitació d’entitats dedicades als ensenyaments corresponents (BOE núm. 77).

Ordre del Ministeri de l’Interior del 7 de març, 2000, per la qual es precisa la determinació de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre de 18 de març de 1998 sobre proves de capacitació per obtenir llicències d’armes (BOE núm. 60 de 10 de març ).

Resolució de 19 d’octubre de 1998, de la Direcció general de la Guàrdia Civil, per la qual es dicten instruccions per a l’execució de l’Ordre de 18 de març de 1998 per la qual es regulen les proves de capacitació per obtenir determinades llicències d’armes i els requisits per a l’habilitació d’entitats dedicades als ensenyaments corresponents.

Avaluació

Per a obtenir per primer cop les llicències D ó E els interessats hauran de superar dues proves de capacitació, una teòrica i una altra pràctica, que seran avaluades per la Guardia Civil. De la mateixa manera que els menors que desitgin obtenir l’Autorització Especial d’armes per a menors (AEM) hauran de superar les mateixes proves. A més les proves de capacitació seran aplicables, a les primeres autoritzacions per part d’estrangers i espanyols que tinguin la sega residència fora d’Espanya, per a l’ ús d’armes ratllades i escopetes i armes assimilades per a la caça o concurs.

Queden exempts els que tinguin la seva residència en qualsevol país de la UE i acreditin estar en possessió de llicències que habilitin para la tinença i us de les mencionades armes, expedides als països en els quals resideixen. Quedaran exempts igualment a realitzar les proves els qui tinguin o hagin tingut llicències d’armes A, o en el seu cas, llicències d’armes D, E o F per a les armes corresponents.

Inscripció

L’alumne pot inscriure’s directament des de la nostra pagina web, o trucant als telèfons 977 503045, 977 443525, 977 703354.

Requisits.

 Documentació a aportar amb la instància de sol.licitud:

CAPTCHA
Please wait...