Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

Dirigit a

A persones relacionades a empreses de transport, càrrega, descàrrega o manipulació de mercaderies perilloses.

Qualsevol persona interessada en obtenir aquest càrrec en alguna/es empresa/es.

Formadors interessats en obtenir aquesta certificació per perfeccionar i millorar els seus coneixements sobre la matèria.

Si desitjeu més informació  sobre tràmits virtuals o voleu pràcticar tests o realitzar suposits pràctics de preguntes online cliqueu en aquest enllaç.

Temporització

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Assolir una formació prou especialitzada per efectuar les tasques de Conseller en qualsevol empresa que transporta mercaderies perilloses o empreses que efectuen operacions de càrrega, descàrrega i manipulació d’aquest tipus de mercaderies i per evitar els seus riscos derivats en les operacions a què són sotmeses tant al transport per carretera o ferrocarril.

Continguts

TEÒRIC BÀSIC COMÚ : Disposicions generals aplicables al transport de mercaderies perilloses . Conducta que el conductor del vehicle ha d’observar abans , durant i després de la càrrega o descàrrega de vehicles que transportin MP Finalitat i funcionament de l’equip tècnic de vehicles . Principals tipus de riscos . Mesures de prevenció i seguretat adequades als diferents tipus de risc . Etiquetatge i senyalització dels perills . Prohibicions de càrrega en comú en un mateix contenidor . Precaucions que s’han d’adoptar en procedir a la càrrega i descàrrega de MP Manipulació i estiba dels embalums . Comportament i primers auxilis en cas d’accident o incident de trànsit . Responsabilitat civil . Medi ambient i contaminació . Transport multimodal . ( En cada tema es tractaran les disposicions especials que , si s’escau , siguin aplicables al transport de cadascuna de les matèries de les classes , 2, 3 , 4.1 , 4.3 , 5.1 , 5.2 , 6.1 , 6.2 , 8 i 9 .

TEÒRICA ESPECIALITZADA EN CISTERNES : Cisternes i contenidors cisterna . Comportament en marxa dels vehicles cisterna i dels contenidors . Disposicions especials relatives a la utilització dels vehicles cisternes i dels contenidors cisternes en el transport de MP

TEÒRICA ESPECIALITZADA EN LA CLASSE 1: Disposicions particulars aplicables al transport de matèries i objectes explosius . Riscos específics que presenten les matèries i objectes explosius i pirotècnics . Disposicions específiques sobre la càrrega en comú de matèries i objectes de la classe 1 . El reglament d’explosius i les seves disposicions complementàries

Avaluació

Les proves per a l’obtenció del certificat tindran una durada de dues hores i les proves per a la renovació del certificat tindran una durada d’una hora.

Per a la realització del segon exercici, consistent en la resolució d’un supòsit pràctic sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar o complir el conseller de seguretat, els aspirants només podran utilitzar el text de l’Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera / ferrocarril (ADR-RID), reproduït o editat, o altres textos legals, sense que continguin cap anotació addicional. En tot cas, el tribunal qualificador té la facultat d’impedir la utilització dels textos que no es considerin adients per al desenvolupament correcte de les proves.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...