ADR obtenció especialització en radioactius classe 7

ADR obtenció especialització en radioactius classe 7

Dirigit a

ADR obtenció especialització radioactius classe 7  per a conductors de transport de mercaderies perilloses que vulguin o necessitin especialitzar-se en el transport de matèries radioactives.

Temporització

El curs té una durada de 9 hores a l’aula + formació pràctica (segons nombre de participants en el curs).

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Formar i sensibilitzar al futur conductor d’aquest tipus de mercaderies perilloses sobre els perills i riscos que comporta el seu transport, càrrega, descàrrega i manipulació

Continguts

PROGRAMA DEL CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA ESPECIALITZADA PER AMPLIAR L’AUTORITZACIÓ PER CONDUIR VEHICLES QUE TRANSPORTIN MATÈRIES DE LA CLASSE 7.

1. Conceptes bàsics i tipus de radioactivitat:

1.1 La radioactividad: Significat. Conceptes d’activitat i d’activitat específica. Lleis bàsiques que governen el fenomen radioactiu. Com es generen les radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants, la seva naturalesa i conceptes bàsics de la seva forma d’interaccionar amb la matèria. Concepte de fissió i estat critic.

1.2 Els conceptes bàsics en el transport de material radioactiu: Contenidor, ús exclusiu, material fisionable, matèries de baixa activitat específica (BAE), sobreembatje, embalums, objecte contaminat superficialment (OCS), índex de transport, material radioactiu en forma especial, altres conceptes.

2. Riscos específics del material radioactiu. Conceptes d’irradiació i contaminació: Contaminació interna, externa, transitòria i no transitòria. Diferències entre un material radioactiu encapsulat i un no encapsulat: Riscos derivats de cadascun. Efectes biològics que poden provocar les radiacions ionitzants: Conceptes bàsics i riscos específics. Reglament de Protecció Sanitària contra les radiacions ionitzants.

3. Protecció radiològica i protecció del medi ambient. Dosi, taxa de dosi i activitat. Intensitats de radiació màximes en embalums i vehicles. Límits de contaminació superficial en embalums i vehicles. Distància durant el transport i emmagatzematge en trànsit. Detecció i ús de monitors de radiació i dosímetres personals. Factors bàsics en la protecció contra les radiacions: Temps, distància, blindatge i la seva influència sobre els nivells de radiació.

4. Riscos en funció del material. Fitxes. Disposicions específiques relatives als embalums, envasos, embalatges, manipulació, estiba, limitacions sobre la quantitat a transportar en el vehicle.

5. Disposicions particulars aplicables al transport de matèries radioactives: Vigilància dels vehicles, transport de viatgers, documentació, prohibicions de càrrega en comú, etiquetatge i senyalització dels vehicles, estacionament i unes altres.

6. Mesures especials que han d’adoptar-se en cas d’accident o incident en el qual es vegin involucrats vehicles que transportin matèries radioactives.

FORMACIÓ PRÀCTICA ESPECIALITZADA PER AlS CONDUCTORS DE VEHICLES QUE TRANSPORTIN MATÈRIES RADIOACTIVES, CLASSE 7.

A més de les qüestions indicades a l’apartat anterior quan siguin aplicable a les matèries de la classe 7, realitzaran pràctiques sobre detecció de radiacions.

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial al lloc establert per la Direcció General de Tràfic.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...