Curs FOAP-17 per al transport

Curs FOAP-17 per al transport

Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes – TMVI0112
(Certificat de professionalitat – Nivell 2)

Competència General:

Realitzar la conducció de taxis, turismes i furgonetes de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions o programa de servei, segons correspongui, aplicant la reglamentació i normativa vigent en matèria de transport de viatgers, mercaderies, salut, seguretat vial i mediambiental, i atenent i informant, així com, eficaçment als usuaris.

Requisits d’Accés:

-Estar en possessió de la Titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del módul o móduls
formatius i/o certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea
professional per al nivell 2.
-Cumplir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per a nivell 2, o bé
haver superat les correponents proves d’accès regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Temporització:

El curs consta de 240 hores presencials i 40 hores de pràctiques professionals no laborals.
S’impartirà a l’autoescola Montesó de Ferreries, situada a l’avgd. Estadi, nº03 de Tortosa.

Dies: De dilluns a divendres
Horari: De 09.30h a 14.30h
Data Inici: 12 de març de 2018
Data Finalització: 31 de maig de 2018

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...