Ajuts

FORMACIÓ DE DEMANDA (BONIFICADA)

El centre de formació Autoescola Montesó és una entitat organitzadora de la Fundació Tripartita per tal de gestionar la formació bonificada. L’objectiu d’aquest tipus de formació és aconseguir una major promoció i integració social dels treballadors així com una millora de l’eficiència i de la competitivitat empresarial.

Documents necessaris 
Informació Formació Bonificada
Full d'adhesió
Full RLT
tripartita
fso

FORMACIÓ D’OFERTA (SUBVENCIONADA)

El desenvolupament d’aquest tipus de formació parteix de l’Administració pública, agents socials o entitats privades. Aquest tipus de formació és subvencionada per l’Estat i el Fons Social Europeu i capacita per al desenvolupament qualificat de les diferents professions i per a l’accés al treball.

El centre de formació Autoescoles Montesó és centre homologat pel Servei d ‘Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb número de cens 4070. Les especialitats formatives homologades pel Servei d’Ocupació de Catalunya són:

Accions Formatives 
- Conductor/a de vehicles classe B (TMVC21)
- Conductor/a de vehicles classe C (TMVC31)
- Conductor/a camions remolc classe E (TMVC32)
- Conductor/a de vehicles classe D (TMVC41)
- Transport de mercaderies per carretera (TMVC44)
- Transport de viatgers per carretera (TMVC43)
- Operari de magatzem (TMVC50)
- Conducció de vehicles pesats per al transport de mercaderies (TMVI0208)
- Conseller de seguretat (TMVX10)
- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (IFCD0210)
- Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE010)
- Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)
- Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208)
- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)
- Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508)
- Assistencia documental i de gestió en despatxos i oficines (ADGG0308)
- Trànsit de mercaderies per carretera (COML0109)
- Activitats auxiliars de magatzem (COML0110)
- Trànsit de viatgers per carretera (COML0111)
- Organització del transport i la distribució (COML0209)
- Gestió i control de l'aprovisionament (COML0210)
- Gestió comercial i financera del transport per carretera (COML0211)
- Organització i gestió de magatzems (COML0309)
- Marketing i compraventa inernacional (COMM0110)
- Assistencia a la investigació de mercats (COMM0111)
- Gestió de marketing i comunicació (COMM0112)
- Gestió administrativa i financera del comerç internacional (COMT0210)
- Activitats auxiliars de comerç (COMT0211)
- Control i formació en consum (COMT0311)
- Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110)
- Programació amb llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió (IFCD0111)
- Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFCD0112)
- Sistemes de gestió d'informació (IFCD0211)
- Seguretat informàtica (IFCT0109)
- Sistemes informàtics (IFCT0209)
- Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (SANT0108)
- Transport sanitari (SANT0208)
- Promoció per la igualtat efectiva de dones i homes (SSCE0212)
- Inserció laboral de persones amb discapacitat (SSCG0109)
- Gestió de trucades de teleassistencia (SSCG0111)
- Conducció d'autobusos (TMVI0108)
- Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes (TMVI0112)
- Conducció de vehícles pesats de transport de mercaderies per carretera (TMVI0208)
- Muntatge i manteniment de sistemes telefònics i infraestrucutures de xarxes locals de dades (ELES0209)
- Neteja d'espais oberts i instal·lacions industrials (SEAG0209)
tripartita
tripartita
fso

La realització de les diferents accions formatives, va en funció dels atorgaments de les diferents convocatòries a les subvenciones sol·licitades.