Eventos de Diciembre, 2017

#1 Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documentsOperaciones auxiliares de resgistro y tratamiento de datos y documentos

Lugar: Crer. Verge de Montserrat, nº8 (Amposta)
Fecha: 09/14/2017, 12/20/2017
Tiempo: 02:45 pm a 09:45 pmRealitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.
Realizar operaciones de resgistro de datos, así como transcrivir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo a las instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto del medio ambiente.
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs Subvencionat - Certificat de ProfessionalitatCurso Subvencionado - Certificado de Profesionalidad

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 12/20/2017, 04/06/2018
Tiempo: 09:30 am a 02:30 pm

Curs subvencionat SOCConducció de vehicles pesants i transport de mercaderies per carretera
(Certificat de professionalitat de nivell 2)


Competència General:

Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera
de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i
aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i
mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega,
descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Requisits d’Accés:

-Estar en possessió de la Titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del módul o móduls
formatius i/o certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea
professional per al nivell 2.
-Cumplir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per a nivell 2, o bé
haver superat les correponents proves d’accès regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Temporització:

El curs consta de 320 hores presencials i 80 hores de pràctiques professionals no laborals.
S’impartirà a la pista de pràctiques Montesó situada a la Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46.

-Primera sessió: 20/12/2017
-Inici: 08/01/2018
-Finalització: 06/04/2018
-Dies: De dilluns a divendres
-Horari: De 9.30h a 14.30h

curs subvencionat soc
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº 3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 11/24/2017, 11/25/2017, 11/26/2017, 12/01/2017, 12/02/2017, 12/03/2017

basic-cat

Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

basic-esp

Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 CAP Inicial Accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial Acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Avda. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 11/14/2017, 12/20/2017

i.mercaderies-esp

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) inicial de mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i es treguin o s’hagin tret el permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.


i.viajeros

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat Aptitud Professional) inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D + E i D1 + E i es treguin o s’hagin tret el permís D1 o D a partir del 11 de setembre de 2008.i.mercaderies-esp

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) inicial de mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y se hayan sacado el permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .


i.viajeros

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D + E y D1 + E y se hayan sacado el permiso D1 o D a partir del 11 de septiembre de 2008.


¿Tiene preguntas sobre este evento?